Group Members

Professors

Prof. Fengwei Huo

A./Prof. Bing Zheng

Postdoctoral researchers

Suoying Zhang

Yu Shen

Binghua Zou

PhD candidates
 

Hongfeng Li

 

Ruijie Xie

Yun Fan

Tao Zhang

Fanchen Meng

Peng Wu

Xinyi Chen

Zhen Ren

Ting Pan

Graduate candidates

Di Hua

Huanhuan Chen

Yangshen Chen

Yihan Liu

Panpan Qian

Kang Zhang

Tianwu Wu

Runan Zhang

Xiongfei Zhang

Naiwen Kang

Xiao Gu

Jia Zhang

Chengcheng Sun

Junyang Yan

Wenhui Zhang

Peishan Qin

Tianming Chen

Haibo Wu

Islam Khalil

Peng Zhang

Abu Zar

Chen Chen

Xu Han

Ning Ji

Runkai Lv

Qiming Qu

Haohao Shi

Fuyuan Sun

Liu Wang

Yangli Wu

Cong Xue

Xionglong Zhang

Jing Zhu

Jingyu Zhu

Zeyu Zhu

Exchange students

Peng Wang

Wenlei Zhang

Zhida Gu

Meng Shao

Yawen Xiao

Jing Zhang

Xiaohan Li

Shangjie Liu